praktische informatie
 

Wachttijd 8 weken

De wachttijd voor een intake bedraagt momenteel 8 weken, de therapie start vervolgens na 20 weken.

02-02-24

Wachttijd

Psychotherapie: Als de wachttijd langer is neem ik geen nieuwe cliënten aan maar verwijs ik u terug naar de huisarts of naar een collega. Mocht u een verwijzing hebben voor EMDR, vanwege kortdurende hulpvraag, of met spoed, laat u dit dan even weten?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). 

Coaching: Voor coaching hanteer ik vanwege de lagere frequentie en andere bekostiging andere wachttijden. Meestal kan binnen 4 weken gestart worden. 

Kosten

Als de kosten voor behandeling onder verzekerde zorg vallen en u hebt een verwijzing van de huisarts, dan vergoedt uw zorgverzekering vanuit de basisverzekering, zoals in polis staat vermeldt (meestal 75-100%).

De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het Eigen Risico met u. Dit bedraagt in 2023 € 385,- (tenzij u heeft gekozen voor een hoger Eigen Risico).

Ik heb bewust gekozen om in het algemeen geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. De vergoeding is een afspraak tussen u en de verzekeraar en ik ben van mening dat verzekeraars zich niet moeten bemoeien met de inhoud van zorg, daar zijn de BIG registraties van het ministerie van VWS en de beroepsverenigingen voor. Voor 2024 heb ik er voor gekozen alleen met DSW/Stad Holland een contract aan te gaan.

U ontvangt van mij achteraf de factuur die u zelf verrekent met de verzekering. Zie ook de website van de Contractvrije psycholoog of Eiswijzer. Het voordeel van contract-vrij werken is dat de facturering via de cliënt verloopt zodat u niet alleen de controle behoudt over privacygevoelige informatie maar ook over datgene wat in rekening wordt gebracht. Het nadeel is dat de cliënt een deel van de behandeling soms zelf moet betalen (als er sprake is van een natura-polis) maar daardoor raakt de cliënt ook meer verbonden bij de behandeling.  

Vanaf 2022 is het ZorgPrestatieModel in gegaan. De werkelijk bestede tijd wordt geregistreerd in uw elektronisch dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook telefonische, app- en emailcontacten en indien het in uw belang is ook overleg tussen behandelaars. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd. Voor tarieven zie de website van Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Niet alle problematiek behoort tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere diagnose.  U kunt ook besluiten om de gesprekken niet te declareren en deze geheel zelf te betalen. Indien de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt, reken ik het tarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit: € 124,00 per consult van drie kwartier (OV0012).

Tarieven

Tarieven GGZ psychotherapie 2023 cf NZA Kwaliteitsstatuut II (niet volledig, voor volledige lijst vraag mij of kijk op www.nza.nl):

Consulttype: Diagnostiek vanaf 45 minuten GGZ 172,98 Diagnostiek vanaf 60 minuten GGZ 199,34  Diagnostiek vanaf 90 minuten GGZ 298,32 

Consulttype: Behandeling vanaf 45 minuten GGZ 147,95 Behandeling vanaf 60 minuten GGZ 176,30 Behandeling vanaf 90 minuten GGZ 265,46

De eerste max. 4 sessies (tot het vaststellen van het behandelplan) tellen als diagnostiek, daarna wordt het behandeling. Later kunnen sessies als diagnostiek tellen als de diagnose wordt geëvalueerd, of als er bv testdiagnostiek wordt afgenomen en besproken. Sessies zijn in principe 60 minuten (behandeling) of 90 minuten (intakes en EMDR); binnen het ZPM geldt planning=realisatie, dwz dat sessies gefactureerd worden zoals ze zijn afgesproken tenzij er >15 minuten wordt afgeweken van de afspraakduur.

Sessies die vallen onder niet vergoede zorg, zoals aanpassingsstoornis (burnout), relatieproblemen oid (OVP): 124,68 per sessie van 45 min

Schriftelijke informatieverstrekking (aan bv bedrijfsarts, mits met uw toestemming): 91,74


Afzeggen van afspraken of no-show

Mocht u verhinderd zijn dan dient u dit uiterlijk 24 uur voor de afspraak door te geven. U kunt dit ook tijdig op de voice mail inspreken, een WhatsApp of SMS sturen. 

Nota bene: bij niet tijdig afmelden (ook om redenen als ziekte) wordt de sessie wel gedeeltelijk in rekening gebracht (€ 55,00) maar is deze niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

Privacy en Kwaliteitsstatuut

Zorgaanbieders in de gespecialiseerde ggz hebben de verplichting diagnose-informatie door te geven aan de zorgverzekeraars en het DIS. Deze verplichting vervalt wanneer een cliënt aangeeft dat zijn of haar diagnose-informatie niet verstrekt mag worden. Het AVG privacy statement van de praktijk vindt u hier

De cliënt en de zorgaanbieder moeten hiervoor een privacyverklaring van de nza ondertekenen en een kopie daarvan opsturen naar de zorgverzekeraar van de cliënt.

Alle regiebehandelaren in de geneeskundige GGZ moeten een Kwaliteitsstatuut hebben. U kunt deze inzien op de praktijk. De laatste versie 3.0 is goedgekeurd op 20.05.2022.

Klachtenregeling

Als u om de één of andere reden niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Misschien had u andere verwachtingen van de behandeling of de therapeut of heeft u op enig moment het gevoel dat de behandeling in een impasse terecht is gekomen. Het bespreken van onvrede blijkt vaak - achteraf - juist veel op te leveren.

Als dit niet zou lukken dan is voor het aanvragen van bemiddeling er een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Wat kunt u doen als u een klacht hebt over uw zorgverzekeraar? Hebt u klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). 

Vindt u dat de zorgverzekeraar uw privacy niet respecteert? Leveren de veranderingen in de zorg voor u of voor uw naasten problemen op? Merkt u dat zaken nog niet goed geregeld zijn? Of hebt u een andere klacht of vraag over de ggz? Dan kunt u terecht bij het landelijk meldpunt zorg.  

Vindt u de formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar onnodig ingewikkeld of overbodig? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bel hiervoor de klachtenlijn tel. (088) 770 8 770 of mail naar info@nza.nl. De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen, maar dat hoeft niet. U kunt ook een melding doen zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.  

Beroepscode

Voor psychotherapeuten geldt dat zij zich dienen te houden aan de Beroepscode voor Psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit betekent dat informatie aan derden slechts wordt gegeven na uw schriftelijke toestemming.

Bovenstaande geldt ook voor de persoonlijke gegevens die we van u vragen zoals uw BSN en kopie van een legitimatiebewijs. We zijn verplicht van overheidswege om deze gegevens te vragen. De geheimhoudingsplicht is, behalve in de beroepscode voor psychotherapeuten, geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ). 

Registraties

BIG Register (GZ-Psycholoog): 29050626925

BIG Register (Psychotherapeut): 49050626916

KvK: 30249246

AGB Code Praktijk: 94055233
AGB Code Zorgverlener: 94002135

Referenties: Zorgkaart Nederland

Aangesloten bij Coachfinder